Zobrazit navigaci

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště pracuje na ZŠ, Znojmo, Mládeže 3, p. od 1. 9. 2013. V letošním školním roce má 7 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů.

Hlavní cíl naší práce – poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  • poskytování   kvalitních poradenských   služeb žákům,   jejich   zákonným    zástupcům a pedagogům
  • vytváření programů prevence rizikových forem chování
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování základních služeb kariérového poradenství
  • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce 2021/22

Výchovný poradce:  Mgr. Michaela Stehlíková
úterý 8:55 - 9:55
středa 14:00 - 15:00

Konzultační hodiny školního psychologa ve školním roce 2021/22

Mgr. Karla Hlavicová
Po - Pá dle individuální dohody